جایگاه یادگار امام

نشانی: بزرگراه یادگار امام (جنوب به شمال) بعد از نیایش جایگاه شماره ١٩١
موقعیت تابلوها:٣ طرف سایبان، ١١تابلوی خروجی، ١ بیلبرد فوقانی
دید از خیابان: دید کامل از بزرگراه یادگار امام و بلوار کوهستان
نور: پروژکتور SMD ٥٠، با تراکم ٢ متر
سـایر گزينه‌هـای تبلیغاتـی: اجـرای ماکـت، چلنیـوم، ایجـاد ایسـتگاه تبلیغاتـی جهـت نمایـش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

ya-0
تابلوی ya-0

تابلوی ya-0

ya-4-11-17
تابلوی ya-4 تابلوی ya-11 تابلوی ya-12 تابلوی ya-13 تابلوی ya-14 تابلوی ya-15 تابلوی ya-16 تابلوی ya-17

تابلوی ya-4

تابلوی ya-11

تابلوی ya-12

تابلوی ya-13

تابلوی ya-14

تابلوی ya-15

تابلوی ya-16

تابلوی ya-17

گالری جایگاه

درخواست مشاوره