جایگاه همت سردار جنگل

نشانی: همت (شرق به غرب) سردا ر جنگل، جایگاه شماره 177
موقعیت تابلوها: 1 طرف سایبان، 3 تابلو ورودی، 8 تابلوی خروجی، 1تابلو بالای سایبان
دید از خیابان: دید کامل از خیابان سردار جنگل، اتوبان همت
نور: پروژکتور 50 SMD ،با تراکم 2 متر
ســایر گزينه هــای تبلیغاتــی: اجــرای ماکــت، چلنیــوم، ایجــاد ایســتگاه تبلیغاتــی جهــت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل

برای نمایش جزئیات هر تابلو، روی آن تابلو کلیک کنید.

hs-0-3
تابلوی hs-0 تابلوی hs-3

تابلوی hs-0

تابلوی hs-3

hs-11-18
تابلوی hs-11 تابلوی hs-12 تابلوی hs-13 و hs-14 تابلوی hs-15 تابلوی hs-16 تابلوی hs-17 تابلوی hs-18

تابلوی hs-11

تابلوی hs-12

تابلوی hs-13 و hs-14

تابلوی hs-15

تابلوی hs-16

تابلوی hs-17

تابلوی hs-18

گالری جایگاه

درخواست مشاوره